کارگاه تولیدگالن پلاستیکی ۶۰ لیتری صنعتی

کارگاه تولیدگالن پلاستیکی ۶۰ لیتری صنعتی

[aparat id=”H9sQS”]

گالن پلاستیکی ۶۰ لیتری صنعتی

کد محصول: Galon 60
موارد استفاده: صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها

افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی(

نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.
نوع کالا: گالن ۶۰ لیتری دو درب
ویژگی های محصول:دارای دو درب و دسته ی گوشواره ای می باشد
قطر دهانه: ۳۴٫۵ سانتی متر                                                        قطر درب بزرگ:۷ سانتی متر
نام های دیگر محصول: گالن ۶۰ لیتری دو درب صنایع شیمیایی, گالن

۶۰ لیتری دو درب نفتی، گالن ۶۰ لیتری دو درب پتروشیمی، گالن ۶۰ لیتری

دو درب رزین ها,گالن ۶۰ لیتری دو درب افزودنی های بتن, گالن ۶۰ لیتری

دو درب روغن های خوراکی,گالن ۶۰ لیتری دو درب مواد غذایی, گالن ۶۰

لیتری دو درب نوشابه, گالن ۶۰ لیتری دو درب اسانس ها, گالن ۶۰ لیتری دو درب لبنیات, گالن ۶۰ لیتری دو درب شوینده های خانگی, گالن ۶۰ لیتری دو درب, گالن ۶۰ لیتری دو درب روغن های صنعتی
ارتفاع: ۵۸ سانتی متر
وزن:۳۳۰۰گرم                                                                             رنگ های متعارف:آبی،سفید
مقدار تحمل بار:۶۰کیلوگرم                                                               تعداد جایگیری در کانتینر:۱۱۵۸عدد
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین                                                                 قطر درب کوچک:۴ سانتی متر
قطر کف: ۳۵٫۵
این گالن ۶۰ لیتری پلاستیکی ری پلاستیک دو درب با ارتفاع ۵۸ سانتی متر و قطر درب بزرگ ۷ سانتی متر و قطر درب کوچک ۴ سانتی متر و قطر دهانه ۳۴٫۵ سانتی متر و قطر کف ۳۵٫۵ سانتی متر در صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.

کارخانه ی تولید گالن پلاستیکی ۳۵ لیتری صنعتی

کارخانه ی تولید گالن پلاستیکی ۳۵ لیتری صنعتی

کارخانه ی تولید گالن پلاستیکی 35 لیتری صنعتی
کارخانه ی تولید گالن پلاستیکی ۳۵ لیتری صنعتی

[aparat id=”5oUbX”]

کد محصول: Galon  ۳۵
موارد استفاده: صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.
نوع کالا: گالن ۳۵ لیتری صنعتی
ویژگی های محصول: دارای درب پلمپ همراه با فوم
قطر دهانه: ۵ سانتی متر
طول:۳۵ سانتی متر
نام های دیگر محصول: گالن ۳۵ لیتری صنعتی صنایع شیمیایی, گالن ۳۵ لیتری صنعتی نفتی, گالن ۳۵ لیتری صنعتی پتروشیمی, گالن ۳۵ لیتری صنعتی رزین ها,گالن ۳۵ لیتری صنعتی افزودنی های بتن,گالن ۳۵ لیتری صنعتی روغن های خوراکی, گالن ۳۵ لیتری صنعتی مواد غذایی, گالن ۳۵ لیتری صنعتی نوشابه,گالن ۳۵ لیتری صنعتی اسانس ها, گالن ۳۵ لیتری صنعتی لبنیات, گالن ۳۵ لیتری صنعتی شوینده های خانگی, گالن ۳۵ لیتری صنعتی, گالن ۳۵ لیتری روغن های صنعتی
ارتفاع: ۴۰ سانتی متر
وزن:۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم                                                                     رنگ های متعارف:آبی،سفید
مقدار تحمل بار:۳۵ کیلوگرم                                                                 تعداد جایگیری در کانتینر:۱۶۰۰ عدد
نوع مواد:پلی اتیلن سنگین                                                                  عرض: ۲۸ سانتی متر

این گالن ۳۵ لیتری پلاستیکی ری پلاستیک صنعتی با ارتفاع ۴۰ سانتی متر و قطر دهانه ۵ سانتی متر و طول ۳۵ سانتی متر و عرض۲۸ سانتی متر در صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد

کارخانه ی تولید گالن پلاستیکی ۱۰ لیتری

کارخانه ی تولید گالن پلاستیکی ۱۰ لیتری

گالن پلاستیکی ۱۰ لیتری

کد محصول: Galon  ۳۵
موارد استفاده: صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ،

[aparat id=”mdjiC”]

افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی

مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده

های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.
نوع کالا: گالن ۳۵ لیتری صنعتی                                                 
ویژگی های محصول: دارای درب پلمپ همراه با فوم
قطر دهانه: ۵ سانتی متر 
طول:۳۵ سانتی متر                     
 نام های دیگر محصول: گالن ۳۵ لیتری صنعتی صنایع شیمیایی,

گالن ۳۵ لیتری صنعتی نفتی, گالن ۳۵ لیتری صنعتی پتروشیمی,

گالن ۳۵ لیتری صنعتی رزین ها, گالن ۳۵ لیتری صنعتی افزودنی

های بتن, گالن ۳۵ لیتری صنعتی روغن های خوراکی, گالن ۳۵ لیتری

صنعتی مواد غذایی, گالن ۳۵ لیتری صنعتی نوشابه، گالن ۳۵ لیتری

صنعتی اسانس ها, گالن ۳۵ لیتری صنعتی لبنیات, گالن ۳۵ لیتری صنعتی شوینده های خانگی, گالن ۳۵ لیتری صنعتی,گالن ۳۵ لیتری روغن های صنعتی                                                         
ارتفاع: ۴۰ سانتی متر
وزن:۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم                                                                     رنگ های متعارف:آبی،سفید
مقدار تحمل بار:۳۵ کیلوگرم                                                                 تعداد جایگیری در کانتینر:۱۶۰۰ عدد
نوع مواد:پلی اتیلن سنگین                                                                  عرض: ۲۸ سانتی متر
 
این گالن ۳۵ لیتری پلاستیکی ری پلاستیک صنعتی با ارتفاع ۴۰ سانتی متر و قطر دهانه ۵ سانتی متر و طول ۳۵ سانتی متر و عرض۲۸ سانتی متر در صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.

کارگاه تولید انواع گالن پلاستیکی ۲۰ لیتری

کارگاه تولید انواع گالن پلاستیکی ۲۰ لیتری

کارگاه تولید انواع گالن پلاستیکی 20 لیتری
کارگاه تولید انواع گالن پلاستیکی ۲۰ لیتری

گالن پلاستیکی ۲۰ لیتری

[aparat id=”OS7Xx”]

کد محصول: Galon 20
موارد استفاده: صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات) و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.
نوع کالا: گالن ۲۰ لیتری صنعتی
ویژگی های محصول: دارای درب پلمپ همراه با فوم
قطر دهانه:  ۵ سانتی متر

طول:۳۱ سانتی متر
نام های دیگر محصول: گالن ۲۰ لیتری صنعتی صنایع شیمیایی, گالن ۲۰ لیتری صنعتی نفتی, گالن ۲۰ لیتری صنعتی پتروشیمی, گالن ۲۰ لیتری صنعتی رزین ها, گالن ۲۰ لیتری صنعتی افزودنی های بتن,گالن ۲۰ لیتری صنعتی روغن های خوراکی, گالن ۲۰ لیتری صنعتی مواد غذایی, گالن ۲۰ لیتری صنعتی نوشابه, گالن ۲۰ لیتری صنعتی اسانس ها,گالن ۲۰ لیتری صنعتی لبنیات,گالن ۲۰ لیتری صنعتی شوینده های خانگی, گالن ۲۰ لیتری صنعتی,گالن ۲۰ لیتری روغن های صنعتی
ارتفاع: ۳۹ سانتی متر
وزن:۸۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم

رنگ های متعارف:آبی،سفید
مقدار تحمل بار:۲۰ کیلو

تعداد جایگیری در کانتینر:۲۳۰۰عدد
نوع مواد: پلی اتیلن سنگین

عرض: ۲۳٫۵ سانتی متر
این گالن ۲۰ لیتری پلاستیکی ری پلاستیک صنعتی با ارتفاع ۳۹ سانتی متر و قطر دهانه ۵ سانتی متر و طول ۳۱ سانتی متر و عرض۲۳٫۵ سانتی متر در صنایع شیمیایی ، نفتی و پتروشیمی، رزین ها ، افزودنی های بتن، روغن های خوراکی و صنعتی مواد غذایی( نوشابه ، اسانس ها، لبنیات)

و شوینده های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.